Regulamin sklepu

DEFINICJE

Terminy oznaczone w Regulaminie oznaczają:

Adres e-mail – adres poczty elektronicznej umożliwiający porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

BOK – Biuro Obsługi Klienta, gdzie Klient mailowo lub telefonicznie może uzyskać wszelkie informacje na temat oferty, Zamówienia, Regulaminu itp.

Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Formularz rejestracyjny – formularz wypełniany przez Klienta przy rejestracji w wielkalitera.pl.

Formularz zamówienia – skrypt będący częścią platformy wielkalitera.pl służący do złożenia Zamówienia przez Klienta.

Klient – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i jest zdolna do zawierania wiążących umów lub osoba prawna bądź inny podmiot zdolny do zawierania umów.

Kod promocyjny – bonus udzielony Klientowi, wyrażony procentowo / wartościowo lub w postaci darmowej wysyłki.

Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 380).

Kodeks postępowania cywilnego – ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 101 z późn. zm.).

Konsument – osoba fizyczna dokonująca z Usługodawcą czynności prawnej – zakupu – w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową.

Konto Klienta (Konto) – zbiór funkcjonalności systemu udostępniony przez Usługodawcę Klientowi. Za pośrednictwem Konta Klient uzyskuje dostęp do wybranych Usług, które nie są dostępne dla niezalogowanych Klientów. Konto prowadzone jest pod unikalnym identyfikatorem (Mail), chronionym hasłem dostępu (Hasło).

wielkalitera.pl – sklep internetowy, który jest własnością Usługodawcy i prowadzona jest przez Usługodawcę na platformie pod adresem www.wielkalitera.pl .

Regulamin – niniejszy regulamin sklepu internetowego wielkalitera.pl.

Rejestracja – procedura zakładania indywidualnego Konta przez Klienta.

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Towar – produkt/y oferowany/e Klientowi przez Usługodawcę za pośrednictwem platformy pod adresem www.wielkalitera.pl.

Umowa sprzedaży (Umowa) – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu cywilnego zawarta pomiędzy Usługodawcą a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego wielkalitera.pl.

Usługi – usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Klienta w oparciu o niniejszy Regulamin polegające na zapewnieniu możliwości korzystania z szeregu funkcjonalności w ramach serwisu wielkalitera.pl, w szczególności na sprzedaży Klientom Towarów będących w aktualnej ofercie handlowej wielkalitera.pl.

Usługodawca – WIELKA LITERA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie przy ulicy Wiertniczej 36, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS:  0000403868, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 9512351807, REGON: 145905467, kapitał zakładowy: 333 000,00 zł.

Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 827, z późn. zm.).
Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 10 maja 2018.
Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1422 z późn. zm.).
Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Towarów, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towarów.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Księgarnia internetowa działająca pod adresem www.wielkalitera.pl prowadzona jest przez Usługodawcę.
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Klientów z serwisu wielkalitera.pl oraz z oferowanych za jego pośrednictwem Usług.
 3. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 4. Regulamin określa w szczególności:
 5. zasady dokonywania Rejestracji i korzystania z Konta w ramach wielkalitera.pl;
 6. warunki i zasady składania przez Klientów Zamówień.
 7. zasady zawierania Umów sprzedaży Towarów.
 8. Klient jest zobowiązany do przestrzegania postanowień Regulaminu.
 9. Dla celów związanych z zawieraniem Umowy sprzedaży Towarów oraz realizacją Zamówień niezbędne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej (Adresu e-mail).

Prawa wyłączne do treści udostępnianych w ramach Usług świadczonych za pośrednictwem wielkalitera.pl , w szczególności prawa autorskie, nazwa wielkalitera.pl (znak towarowy), wchodzące w jego skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Usługodawcy lub podmiotom, z którymi Usługodawca zawarł stosowne umowy.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH KLIENTÓW

 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO informujemy, iż:
 2. Administratorem danych osobowych Klientów jest Usługodawca.
 3. podane przez Klienta dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji Umowy, której Klient jest stroną, jak też w innych celach zgodnych z obowiązującym prawem o ile jest to wymagane do realizacji Umowy, rozpatrywania składanych przez Klienta reklamacji, zwrotu świadczeń w przypadku odstąpienia od Umowy oraz ewentualnego dochodzenia roszczeń jak również w celu marketingu bezpośredniego własnych usług Sprzedawcy, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. b oraz pkt. f RODO;
  • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny w celu realizacji Umowy, której jest Pani/Pan stroną, a po jej zakończeniu przez okres 5 lat w formie zarchiwizowanej. Sprzedawca będzie przetwarzał podane przez Panią/Pana dane osobowe w celu marketingu bezpośredniego przez okres trwania Umowy, a po jej zakończeniu przez okres 12 miesięcy, chyba, że wcześniej wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w tym celu;
  • posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu;
  • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru w zakresie ochrony danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie przez Usługodawcę Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO;
  • podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne jednak konieczne w celu zawarcia i wykonania Umowy z Usługodawcą. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia Umowy;
 4. Usługodawca stosuje wszelkie niezbędne zabezpieczenia serwerów, połączeń i platformy w celu ochrony danych osobowych Klientów, w szczególności szyfrowanie połączeń za pomocą klucza o długości 256 bitów. Podjęte przez Usługodawcę działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli Klient nie zachowa zasad bezpieczeństwa. W szczególności, jeśli Klient ujawni osobom trzecim Login i Hasło.
 5. Mając na uwadze powyższe postanowienia Regulaminu, wskazane dane osobowe Klienta: imię, nazwisko, adres, Adres email, numer telefonu będą powierzane: w celu dostarczenia przesyłki firmie transportowej oraz w celu zrealizowania płatności elektronicznych.
 6. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże brak podania danych osobowych może w określonych przypadkach uniemożliwić świadczenie Klientowi Usług za pośrednictwem wielkalitera.pl oraz dokonywanie przez Klienta zakupów na platformie w domenie wielkalitera.pl i tym samym warunkuje prawidłowe wykonanie przez Usługodawcę złożonego przez Klienta Zamówienia.
 7. Jeżeli Klient umieszcza w serwisie wielkalitera.pl jakiekolwiek dane osobowe innych osób (w tym ich imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub Adres e-mail), może to uczynić jedynie pod warunkiem nienaruszenia przepisów obowiązującego prawa i dóbr osobistych tych osób.
 8. Usługodawca zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Klienta lub innej osoby fizycznej korzystającej z serwisu właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. Poza przypadkami wskazanymi w zdaniu poprzednim informacje dotyczące Klienta lub innej osoby fizycznej korzystającej z serwisu wielkalitera.pl nie zostaną ujawnione żadnej osobie trzeciej, bez zgody Klienta lub tej osoby.

Usunięcie danych jest możliwe z pozycji własnego Konta, pod warunkiem, że na Koncie nie znajdują się otwarte Zamówienia.

REJESTRACJA

 1. Zarejestrowanie się przez Klienta w ramach wielkalitera.pl pozwala na:
  • uzyskanie dostępu do historii dokonanych uprzednio Zamówień Klienta,
  • zdefiniowanie adresów dostaw i danych do FV VAT,
  • edycję adresów dostaw i danych do FV VAT,
  • zapisanie do newslettera,
  • powiązanie konta z mediami społecznościowymi
 2. W celu dokonania Rejestracji Klient musi podać swoje dane osobowe, poprzez wypełnienie Formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie wielkalitera.pl , a następnie zaakceptować Regulamin oraz zatwierdzić Rejestrację.
 3. Podczas procesu Rejestracji Klient, wypełniając Formularz rejestracyjny, podaje adres e-mail, będący Loginem Klienta oraz definiuje Hasło.
 4. Klient zobowiązany jest do utrzymania w tajemnicy Hasła dostępu do swojego indywidualnego Konta powiązanego z Loginem. Klient ponosi całkowitą odpowiedzialność za skutki udostępnienia osobom trzecim swojego Hasła dostępu do Konta.
 5. Zatwierdzenie Formularza rejestracyjnego jest równoznaczne ze złożeniem przez Klienta oświadczenia, iż podane przez Klienta dane osobowe są prawdziwe oraz że Klient jest uprawniony do dysponowania tymi danymi osobowymi. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie danych osobowych niezgodnych z rzeczywistością, nieprawdziwych lub dotyczących osób trzecich, a nie Klienta.

ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

 1. W ramach wielkalitera.pl Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Korzystanie z platformy w ramach wielkalitera.pl, w tym z zasobów, które nie są dostępne dla niezalogowanych Klientów, jest nieodpłatne.
 3. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
  • korzystania z wielkalitera.pl w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
  • niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w wielkalitera.pl niezamówionej informacji handlowej (spam); podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Klienta,
  • korzystania z wielkalitera.pl w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami,
  • niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa,
  • korzystania z wielkalitera.pl w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów oraz dla Usługodawcy, z poszanowaniem ich dóbr osobistych (w tym prawa do prywatności) i wszelkich przysługujących im praw,
  • korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach wielkalitera.pl jedynie w zakresie własnego użytku osobistego; wykorzystywanie treści, w tym zdjęć i opisów Towarów, w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej pisemnej zgody udzielonej przez uprawnioną osobę,
  • niepodejmowania działań takich jak: korzystanie z Kont innych Klientów lub udostępnianie Konta, w tym udostępnianie Loginu oraz Hasła Klienta innym osobom oraz niepodejmowania czynności informatycznych lub wszelkich innych mających na celu wejście w posiadanie haseł do Kont innych Klientów.
 4. Klient jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Usługodawcę o każdym przypadku naruszenia jego praw w ramach korzystania przez niego z wielkalitera.pl , jak również o jakimkolwiek przypadku naruszenia zasad określonych w niniejszym Regulaminie.
 5. Usługodawca może pozbawić Klienta prawa do korzystania z wielkalitera.pl , jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów wielkalitera.pl lub Usług oferowanych w ramach wielkalitera.pl , ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta niniejszego Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
  • podał w trakcie Rejestracji dane osobowe niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
  • dopuścił się za pośrednictwem wielkalitera.pl naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Klientów wielkalitera.pl,
  • dopuścił się innych zachowań, które zostaną uznane przez Usługodawcę za zachowania naganne, niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa, Regulaminu lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet, za sprzeczne z celami utworzenia wielkalitera.pl lub godzące w dobre imię Usługodawcy.
 6. Klient zawiera z Usługodawcą umowę o udostępnienie Konta Klienta na czas nieoznaczony. Klient jest uprawniony do żądania usunięcia Konta Klienta. Usługodawca zobowiązuje się usunąć Konto Klienta w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania żądania Klienta.

ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIENIA

 1. Usługodawca prowadzi sprzedaż 24 godziny na dobę za pośrednictwem sieci Internet.
 2. Usługodawca zastrzega sobie możliwość chwilowych przerw w działaniu wielkalitera.pl spowodowanych konserwacją, serwisem technicznym, aktualizacją bazy lub zwiększeniem funkcjonalności platformy. Usługodawca będzie dokładał starań, aby wyżej wskazane przerwy były jak najmniej uciążliwe dla Klienta i trwały jak najkrócej.
 3. W celu zawarcia Umowy sprzedaży Towaru należy wejść na stronę internetową www.wielkalitera.pl , a następnie dokonać wyboru Towaru dostępnego w wielkalitera.pl i złożyć elektroniczne Zamówienie, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty lub informacje.
 4. Przez złożenie Zamówienia należy rozumieć wypełnienie i wysłanie Formularza zamówienia znajdującego się na platformie pod adresem www.wielkalitera.pl
 5. Klient zobowiązany jest do pełnego oraz zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia Formularza zamówienia.
 6. Zawartość platformy w domenie wielkalitera.pl stanowi zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego, a zatem samo złożenie Zamówienia przez Klienta nie oznacza natychmiastowego zawarcia Umowy.
 7. Dane osobowe Klienta przetwarzane będą w celach określonych w Regulaminie, w tym przede wszystkim w celu realizacji zakupu towarów. Administratorem danych jest WIELKA LITERA SP. Z O. O. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Wiertniczej 36. Administrator danych informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla realizacji ww. celów.
 8. Klient, przed złożeniem Zamówienia oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje zawarte w nim postanowienia.
 9. Złożenie skutecznego Zamówienia poprzez stronę internetową wielkalitera.pl następuje w wyniku wysłania Zamówienia. Wysłanie Zamówienia następuje po akceptacji i potwierdzeniu przez Klienta wszystkich jego istotnych elementów oraz naciśnięciu przycisku „Kupuję i płacę”.
 10. Po wysłaniu Zamówienia Klient otrzymuje od Usługodawcy potwierdzenie otrzymania Zamówienia, czyli e-mail, który potwierdza otrzymanie Zamówienia wraz z nadanym mu numerem oraz informacjami, tj.:
  • dane Usługodawcy i poszczególne pozycje Zamówienia,
  • łączna wartość brutto,
  • sposób i termin zapłaty,
  • sposób i termin realizacji Zamówienia,
  • prawo odstąpienia od Umowy – wzór pouczenia i oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu,
 11. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia potwierdza fakt, że do Usługodawcy wpłynęło Zamówienie Klienta.
 12. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta potwierdzenia otrzymania Zamówienia.
 13. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

FORMY PŁATNOŚCI, KOSZTY I SPOSOBY DOSTAWY

 1. Formy płatności oraz sposób ich dokonania są zależne od sposobu wybranego przez KLIENTA. USŁUGODAWCA przyjmuje zapłatę za zamówiony TOWAR tylko w formie przedpłaty. Klient może wybrać następujące formy płatności: płatności BLIK, karta płatnicza, przelew elektroniczny elektroniczny poprzez zewnętrzny system płatności imoje, obsługiwany przez firmę ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, przelew tradycyjny bezpośrednio na konto ING BANK ŚLĄSKI SA PL 53 1050 1025 1000 0090 8062 7848, PayPal.
 2. Klienci mogą wybrać jeden z dwóch sposobów dostarczenia zamówionych towarów:
 • przesyłka kurierska – 15 zł·
 • przesyłka InPost paczkomaty – 15 zł

Zamówienia powyżej 250 zł realizowane są na koszt Usługodawcy.

ZMIANA LUB ANULOWANIE ZAMÓWIENIA

 1. Wprowadzenie zmian w Zamówieniu możliwe jest poprzez kontakt z BOK poprzez e-mailem lub telefonicznie na numer telefonu Usługodawcy w godzinach pracy BOK.
 2. Zmiana lub anulowanie Zamówienia przez Klienta, możliwa jest po weryfikacji przez BOK takiej możliwości.

ZWROTY I REKLAMACJE

 1. Kupujący ma prawo do pisemnego odstąpienia od zawieranej umowy bez podania przyczyny w terminie czternastu dni, od daty zawarcia umowy na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.) W przypadku pisemnego odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest do zwrotu towaru w terminie czternastu dni. Uprawnienie, o którym mowa powyżej dotyczy również osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 2. Klient może składać Usługodawcy reklamacje dotyczące działania wielkalitera.pl , korzystania z wielkalitera.pl jak również dostarczonych Towarów. Reklamację należy składać mailowo w  terminie 14 dniu, od daty zawarcia umowy. Uprawnienie, o którym mowa powyżej dotyczy również osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Szczegółowe postępowanie w przypadku zwrotów i reklamacji dostępne jest w oddzielnym załączniku.

GWARANCJA

   1. Towary sprzedawane w sklepie internetowym wielkalitera.pl są objęte gwarancją producenta (Usługodawcy).

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25.05.2018.
 2. Zmiana niniejszego Regulaminu może nastąpić z ważnych przyczyn, podyktowanych w szczególności względami technicznymi, prawnymi oraz zmianą zasad świadczenia Usług.
 3. Usługodawca zamieści informację o zmianie Regulaminu bezpośrednio na stronach internetowych serwisu wielkalitera.pl oraz poinformuje bezpośrednio Klientów o jego zmianie wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta Adres e-mail lub poprzez zamieszczenie informacji bezpośrednio w panelu Konta Klienta. Doręczenie tekstu Regulaminu po dokonaniu zmian nastąpi poprzez umieszczenie tekstu jednolitego Regulaminu na stronach internetowych serwisu wielkalitera.pl.
 4. Zmiana niniejszego Regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Usługodawcę, który to termin nie może być krótszy niż 14 dni od momentu udostępnienia jego treści.
 5. Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Usługodawcą a Klientem, której przedmiotem są usługi świadczone przez Usługodawcę w ramach platformy w domenie wielkalitera.pl na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, jest prawo polskie.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności (tj. nie wyłącznie) przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta oraz Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Klienci mogą uzyskać nieodpłatnie dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronach internetowych serwisu wielkalitera.pl , w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORAZ SPORY

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania z wielkalitera.pl przez Klienta w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem, postanowieniami Regulaminu lub przyjętymi w tym zakresie zwyczajami,
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą, a Klientem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.
Twój koszyk0
Brak produktów w koszyku!
Otrzymujesz darmową dostawę
Wróć do zakupów
0