Aktualności
Kategoria: Aktualności

Zapraszamy do udziału w konkursie “Rok na Majorce – moje miejsce”

Przeczytaj powieść Anny Klary Majewskiej “Rok na Majorce“, weź udział w konkursie i wygraj wycieczkę na Majorkę ufundowaną przez biuro podróży Itaka. Opisz Twoje miejsce na ziemi, które wzbudza dobre emocje. Miejsce, które nazywasz domem, gdzie lubisz przebywać, czujesz się dobrze i bezpiecznie. Do opisu (max. 600 znaków ze spacjami) dodaj zdjęcie i wyślij na adres konkurs@wielkalitera.pl.

Regulamin konkursu:

Konkurs wakacyjny:

„Rok na Majorce – MOJE MIEJSCE”


1. Organizator, sponsorzy nagród i czas trwania konkursu

1.1. Organizatorem konkursu „Rok na Majorce – MOJE MIEJSCE”, zwanego dalej „Konkursem” jest firma Wielka Litera Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Kosiarzy 37 m. 53, zwana dalej „Organizatorem”.

1.2. Konkurs rozpocznie się w dniu 5 czerwca 2013 r. i trwać będzie do dnia 18 sierpnia 2013 r.

1.3. Konkurs odbywać się będzie na stronie www.empik.com oraz w salonach Empik na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Warunki uczestnictwa w Konkursie

2.1. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna za wyjątkiem osób wymienionych w pkt 2.2 regulaminu.

2.2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora, oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich rodzin i osoby najbliższe wyżej wymienionych, przez których rozumie się: małżonków, rodziców, dzieci, rodzeństwo, osoby pozostające w stosunku przysposobienia oraz ich małżonkowie, a także osoby pozostająca we wspólnym pożyciu, przy czym Organizator nie jest zobowiązany do weryfikacji tego warunku (z wyłączeniem pracowników).

3. Zasady Konkursu

3.1. Konkurs odbywać się będzie we wszystkich salonach Empik w Polsce oraz w sklepie internetowym www.empik.com, zwanych dalej Sklepami.

3.2. W trakcie trwania Konkursu Sklepy będą posiadały w ofercie handlowej książki Anny Klary Majewskiej pt. „Rok na Majorce”, o której mowa w pkt 3.4 Zakup tego produktu w Sklepach uprawnia do wzięcia udziału w Konkursie.

3.3. Aby wziąć udział w Konkursie uczestnik powinien:

3.3.1. Dokonać zakupu książki Anny Klary Majewskiej „Rok na Majorce”, o której mowa w pkt 3.4 w dowolnym Sklepie. Zakup musi być dokonany w okresie trwania Konkursu.

3.3.2. Przygotować zgłoszenie konkursowe pt. „Moje miejsce” ze zdjęciem (max. 1 Mb) i opisem na max. 600 znaków (ze spacjami). Praca ma nawiązać do tematu książki, gdzie bohaterka odnajduje swoje miejsce na ziemi na Majorce – tu osiedla się, realizuje swoje marzenia. Uczestnik powinien przedstawiać swoje miejsce na ziemi, które wywołuje w nim pozytywne emocje. To miejsce w którym lubi przebywać, czuje się szczęśliwy i bezpieczny, spędza czas z najbliższymi. Należy opisać pracę, podając imię i nazwisko autora, adres zamieszkania, telefon kontaktowy oraz adres e-mail.

3.3.3. Wysłać pracę na adres mailowy podany w punkcie 3.5.

3.4. W konkursie „Moje miejsce” udział bierze książka:

 Anna Klara Majewska „Rok na Majorce”, ISBN: 978-83-64142-02-4.

3.5. Pracę należy przesłać na adres konkurs@wielkalitera.pl w terminie do 18 sierpnia włącznie (do godziny 23:59) z dopiskiem: „Konkurs MOJE MIEJSCE”.

3.6. Prace spełniające kryteria opisane w punkcie 3.3.2 zostaną przedstawione do oceny komisji konkursowej w składzie: Anna Klara Majewska, przedstawiciel portalu OnaOnaOna.pl, przedstawiciel wydawnictwa.

3.7. Ogłoszenie wyników na stronie www.wielkalitera.pl oraz www.empik.com nastąpi w dniu 26 sierpnia 2013 r.

3.9. Nagrodą główną w Konkursie jest voucher na tygodniowy wyjazd na Majorkę ufundowany przez firmę Nowa Itaka Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu (45-072), ul. Reymonta 39, o wartości 5000 zł oraz nagroda pieniężna o wartości 555,45 zł ufundowana przez Organizatora i przekazana na poczet podatku zgodnie z aktualnie obowiązującą Ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Nagrodą dodatkową dla osób, których prace zostaną wyróżnione w kolejności od 2 do 11 miejsca jest:

Komplet książek opublikowanych przez wydawnictwo Wielka Litera Sp. z o.o. w ilości 10 sztuk o wartości do 100 zł brutto.

3.10. Warunkiem otrzymania nagrody głównej oraz 10 nagród dodatkowych jest przesłanie zdjęcia lub skanu dowodu zakupu w Sklepie książki Anny Klary Majewskiej pt. „Rok na Majorce” po otrzymaniu wiadomości o wygranej na adres konkurs@wielkalitera.pl. Za dowód zakupu przyjmuje się paragon lub fakturę, a także kopię lub skan paragonu lub faktury.

3.11. Uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez Organizatora swoich danych uzyskanych w związku z organizacją Konkursu, wyłącznie na potrzeby organizowanego Konkursu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

4. Opodatkowanie nagród

4.1. Należny podatek dochodowy z tytułu wygranej pokryje zwycięzca konkursu zgodnie z aktualnie obowiązującą Ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych.

4.2 Nagrody o wartości poniżej 760 zł w oparciu o art. 21 ust. 1 pkt 68 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. z 2010 r., Dz. U. Nr 51, poz. 307) podlegają zwolnieniu z opodatkowania.

5. Odpowiedzialność Organizatora

5.1. Organizator konkursu ponosi odpowiedzialność za treść regulaminu, wydanie nagród oraz rozpatrzenie ewentualnych reklamacji. Odpowiedzialność Organizatora jest ograniczona względem Uczestnika do wysokości wartości otrzymanej przez Uczestnika Nagrody.

5.2. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność realizacji połączeń internetowych.
 


5.3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość, terminowość doręczenia nagród przez Pocztę Polską lub kuriera.

5.4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub nie doręczeniem nagrody spowodowanym podaniem przez Uczestnika błędnego adresu lub innych danych.

5.5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne przyznanych nagród rzeczowych.

5.6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania Uczestnika lub zmianę innych danych uniemożliwiającą dostarczenie nagrody albo powiadomienie o wygranej. W takim przypadku Uczestnik traci prawo do nagrody.

5.7. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w trakcie trwania Konkursu, o czym bezzwłocznie poinformuje Uczestników, umieszczając nową wersję Regulaminu na stronie www.empik.com oraz rozsyłając e-mail ze zmianami Regulaminu do wszystkich Uczestników, którzy przysłali zgłoszenia do dnia wprowadzenia zmian w Regulaminie.


5.8. Postanowienia Regulaminu są wyłączną podstawą przeprowadzenia Konkursu, a ich wykładnia i interpretacja należy wyłącznie do Komisji Konkursowej.


6. Odbiór nagrody

6.1. Organizator zawiadomi zwycięzcę nagrody głównej Konkursu najpóźniej do dnia 26 sierpnia 2013 r. Zawiadomienie ze strony Organizatora nastąpi drogą mailową  stosownie do informacji podanych w zgłoszeniu.

6.2. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie www.wielkalitera.pl oraz www.empik.com najpóźniej do dnia 26 sierpnia 2013 r.

6.4. Nagroda w postaci vouchera na wycieczkę na Majorkę zostanie wydana laureatowi do dnia 2 września 2013 przez Organizatora. Nieprzekraczalny termin odbioru nagrody to 5 września 2013 r.

Nagrody w postaci pakietów książek zostaną wysłane lub wydane laureatom do dnia 2 września 2013 przez Organizatora. Nieprzekraczalny termin odbioru nagrody to 5 września 2013 r.

6.5. Nagrody nieodebrane po 5 września 2013 przechodzą na rzecz Organizatora.

6.6. Za wygrane nagrody nie przysługuje ekwiwalent pieniężny.

7. Reklamacje

7.1. Kontrolę nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu sprawować będzie Komisja Reklamacyjna powołana przez Organizatora.

7.2. Uczestnikowi przysługuje prawo wnoszenia reklamacji dotyczących zasad przeprowadzenia Konkursu wyłącznie w formie pisemnej z podaniem w szczególności swojego imienia i nazwiska, adresu, żądania oraz rodzaju naruszenia regulaminu Konkursu.

7.3. Reklamacje można składać w siedzibie Organizatora w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu.

7.4. Komisja Reklamacyjna rozpatruje wniesioną reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

7.5. Postanowienia Komisji Reklamacyjnej są ostateczne i nie przysługuje od nich prawo odwołania.

8. Prawa autorskie i prawo korzystania

8.1. Przedstawiciele ustawowi uczestników Konkursu, poprzez wyrażenie zgody na udział w konkursie, oświadczają i ponoszą wszelką odpowiedzialność za to, że korzystanie przez Organizatora z prac nie będzie naruszało jakichkolwiek praw, a w szczególności praw autorskich i innych praw własności intelektualnej, osób trzecich.

8.2. Organizator zastrzega sobie prawo korzystania i publikacji prac przedstawionych przez uczestników Konkursu bez żadnych ograniczeń na wszelkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych bez odrębnego wynagrodzenia, co przedstawiciele ustawowi uczestników Konkursu akceptują poprzez wyrażenie zgody na udział w Konkursie.

8.3. Każdy z Uczestników Konkursu wyraża zgodę na opublikowanie swojego imienia i nazwiska na stronie www.wielkalitera.pl oraz www.empik.com w przypadku wygrania Konkursu.

9. Postanowienia końcowe

9.1. Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.wielkalitera.pl oraz na www.empik.com.

9.2. Biorąc udział w Konkursie uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na wszystkie zasady Konkursu zawarte w niniejszym regulaminie.

9.3. Wszelkie spory powstałe w związku z Konkursem lub postanowieniami niniejszego regulaminu będą rozpatrywane przez sądy powszechne właściwe ze względu na siedzibę Organizatora.

 

Zobacz również

Spotkanie autorskie z Michałem Wójcikiem

Spotkanie autorskie z Michałem Wójcikiem

Wydawnictwo Wielka Litera i Dom Spotkań z Historią zapraszają na spotkanie autorskie z Michałem Wójcikiem, autorem książki „Rywka. Śmierć ze złotym warkoczem. Gry wojenne polskiego podziemia".Rozmawia: MARTA PERCHUĆ-BURZYŃSKA13 czerwca, czwartek, godz. 18:00DOM...

czytaj dalej
Wielka Litera na targach w Opolu 2024!

Wielka Litera na targach w Opolu 2024!

Rozpoczynamy Targi Książki w Opolu Od dnia dzisiejszego do końca weekendu zapraszamy Was na Plac Wolności w Opolu. Spotkacie Nas na stoisku numer 11, gdzie znajdziecie najróżniejsze pozycje oraz uwielbiane przez Was materiałowe torby! Mamy nadzieję, że do...

czytaj dalej
POWRÓT DO LISTY AKTUALNOŚCI >
Twój koszyk0
Brak produktów w koszyku!
Wróć do zakupów
0