Dostawy i zwroty

REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Usługodawca realizuje Zamówienie zgodnie z informacjami wskazanymi w Formularzu zamówienia,
 2. Usługodawca realizuje Zamówienia tylko na terenie Polski,
 3. Usługodawca dostarczy Zamówienie wg terminu podanego na etapie składania zamówienia.
 4. Usługodawca gwarantuje darmową wysyłkę za zakup powyżej 250 zł
 5. Z przyczyn niezależnych od Usługodawcy terminy dostarczenia Zamówienia określone w pkt. 3 powyżej mogą ulec przedłużeniu.
 6. W takiej sytuacji Usługodawca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Klienta o przyczynie przedłużenia terminu dostarczenia oraz określić orientacyjnie nowy termin.
 7. Klient jest uprawniony do niezaakceptowania nowego terminu i odstąpienia od Umowy. W takim przypadku żadna ze stron nie będzie ponosić wobec siebie jakichkolwiek roszczeń.
 8. Usługodawca oświadcza, iż maksymalny termin realizacji Zamówienia nie powinien przekroczyć 5 Dni roboczych, z tym zastrzeżeniem, iż w przypadku chwilowego braku zamówionego Towaru czas ten może się wydłużyć, jednak nie przekroczy trzydziestu dni od dnia złożenia Zamówienia.
 9. W sytuacji gdy Usługodawca nie jest w stanie zrealizować całego Zamówienia, Klient ma prawo wyboru, czy zrealizuje Zamówienie tylko w części, czy rezygnuje z całego Zamówienia.
 10. Usługodawca na życzenie klienta wystawia fakturę VAT, która jest przekazywana Klientowi w wersji elektronicznej jako e-faktura.

Usługodawca ma obowiązek dostarczenia Towaru bez wad.

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Klient może składać Usługodawcy reklamacje dotyczące działania wielkalitera.pl , korzystania z wielkalitera.pl jak również dostarczonych Towarów.
 2. Reklamację należy składać mailowo na adres sklep@wielkalitera.pl , formularz do pobrania tutaj
 3. Reklamowany Towar należy odesłać na poniższy adres:
  GOLD POINT SP. Z O. O.
  ul. Kręta 36, 05-850 Ożarów Mazowiecki
  Z dopiskiem „REKLAMACJA”
 4. Reklamacja powinna zawierać, co najmniej:
  1. imię, nazwisko, adres, Adres e-mail Klienta,
  2. datę złożenia lub i przyjęcia Zamówienia stanowiącego podstawę reklamacji,
  3. przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Klienta, w szczególności Towar, jeżeli jest przedmiotem reklamacji;
  4. wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.
 5. W sytuacji, gdy podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia Usługodawca zwraca się, przed rozpatrzeniem reklamacji, do składającego reklamację o jej uzupełnienie. Czas udzielania dodatkowych wyjaśnień przez Klienta przedłuża okres rozpatrywania reklamacji.
 6. Usługodawca jako sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta za wadę fizyczną lub prawną Towaru zakupionego przez tego Konsumenta, w zakresie określonym Kodeksem cywilnym. W przypadku gdy Klient nie jest Konsumentem, a reklamacja zostanie uznana, reklamowany Towar zostanie wymieniony na wolny od wad, a w przypadku niedostępności danego Towaru, Usługodawca dokona zwrotu równowartości ceny zrealizowanego Zamówienia lub zaoferuje Towar komplementarny/zastępczy. Uprawnienia Konsumenta w przypadku uwzględnienia reklamacji reguluje Kodeks cywilny.
 7. Przez złożenie reklamacji rozumie się również dostarczenie reklamowanego Towaru pod adres wskazany powyżej osobiście lub przez upoważnioną do tego osobę, przy czym dostarczenie reklamowanego Towaru winno nastąpić w godzinach pracy działu reklamacji.
 8. Usługodawca działający na platformie w domenie wielkalitera.pl nie przyjmuje żadnych przesyłek opatrzonych formułą za pobraniem.
 9. Usługodawca rozpatruje reklamację w ciągu 14 dni roboczych od dnia jej otrzymania oraz informuje niezwłocznie Klienta, za pomocą poczty elektronicznej, o sposobie jej rozpatrzenia.
 10. Konsumentowi przysługuje prawo rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. poprzez działania mediacyjne wojewódzkich inspektorów inspekcji handlowej,
  2. przed stałymi polubownymi sądami konsumenckimi przy wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowej.
 11. Działania mediacyjne określone w ust. 10 lit. a. powyżej są dostępne po złożeniu wniosku przez Konsumenta do właściwego wojewódzkiego inspektora inspekcji handlowej.
 12. Stałe polubowne sądy konsumenckie określone w ust. 10 lit. b. powyżej są dostępne poprzez złożenie wniosku przez Konsumenta o rozpatrzenie sporu przez właściwy stały polubowny sąd konsumencki.

W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień Konsumenta, jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o prawach konsumenta.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Klient będący Konsumentem, który zakupił Towar na odległość – za pośrednictwem wielkalitera.pl – ma prawo do odstąpienia od Umowy bez podawania przyczyn w terminie 14 dni (do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem).
 2. Jeśli Klient będący Konsumentem dokonuje zakupu w ramach akcji promocyjnych, w których otrzymuje prezent – jest on zobowiązany również do jego zwrotu.
 3. Formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, jest do pobrania ze strony. tutaj
 4. Oświadczenie o odstąpieniu można złożyć w dowolnej formie, a w szczególności:
  1. w postaci elektronicznej i wysłać Usługodawcy na adres poczty elektronicznej sklep@wielkalitera.pl (Usługodawca niezwłocznie potwierdza Klientowi e-mailem potwierdzenie przyjęcia oświadczenia).
  2. wraz ze zwracanym Towarem w formie papierowej na adres:
   GOLD POINT SP. Z O.O. ul. Kręta 36, 05-850 Ożarów Mazowiecki
 5. Klient będący Konsumentem ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy – na swój koszt – niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy (do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem) na adres wskazany w p. 4b powyżej.
 6. Usługodawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia (Usługodawca zwraca najtańszy oferowany w wielkalitera.pl koszt dostarczenia Towaru).
 7. W dacie zwrotu Usługodawca wystawia fakturę korygującą i przesyła do Klienta w formie elektronicznej.
 8. Jeżeli Klient będący Konsumentem wraz z oświadczeniem o odstąpieniu nie odesłał Towaru, Usługodawca wstrzymuje się do zwrotu dokonanych przez Klienta płatności do dnia otrzymania Towaru.
 9. Prosimy o odsyłanie Towaru w miarę możliwości w oryginalnym nieuszkodzonym opakowaniu.
 10. Zwrot należności nastąpi w takiej formie, w jakiej dokonywany był zakup: Przelew, Przedpłata bankowa na rachunek Usługodawcy, Przelew elektroniczny za pośrednictwem systemu PayU, Zapłata kartą kredytową za pośrednictwem systemu PayU, a w przypadku Zapłata za pobraniem i płatności przelewem w urzędzie pocztowym – Klient zobowiązany jest wskazać konto bankowe, na które ma zostać dokonany zwrot.
 11. Przesyłki ze zwracanym Towarem nadane za pobraniem lub na koszt odbiorcy (Usługodawcy) nie będą przyjmowane.
 12. Kupującemu nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w przypadku towaru w postaci nagrań dźwiękowych lub wizualnych albo programów komputerowych dostarczonych w zapieczętowanym opakowaniu, jeśli opakowanie to zostało otwarte po dostarczeniu.

Prawo odstąpienia od Umowy, o którym mowa powyżej nie ma zastosowania do zakupów dokonanych przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą lub zawodową w ramach i na potrzeby tej działalności.

Twój koszyk0
Brak produktów w koszyku!
Otrzymujesz darmową dostawę
Wróć do zakupów
0